Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 13.1.2018 Algade 43 i Roskilde

Fraværende: Pia og Pernille

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden:
  Dagsorden blev godkendt
 2. Godkendelse af referat:
  Referatet blev godkendt og underskrevet
 3. Generalforsamling 10.3.2018:
  Foregår i år hos advokat Hanne Ziebe i Aarhus.
  Tove
  skriver indkaldelse til generalforsamlingen til medlemmer indeholdende Toves mailadresse for tilmelding samt foreningens betalingsoplysninger (Nordea reg 2300 kontonr 4385-953-599 eller MobilePay 32609) fsva kontingent kr. 125/200.
  Samme indkaldelse skal offentliggøres på foreningens hjemmeside (Tove spørger Eddy) samt på foreningens facebookside (Tove). Susanne sender opdateret medlemsliste (mailadresser) til Tove. Tove spørger Heidi C. og Hanne Ziebe om evt lokaler til spisning.
  Foreningen er vært ved smørrebrød til kontingent-betalende medlemmer inden selve generalforsamlingen. Tove køber en erkendtlighed til Hanne Ziebe.
 4. Fondsmidler ved Bodil:
  Tilkendegivelse om 3.900 kroner fra Roskilde Kommune §18 midler øremærket til administrative omkostninger såsom kørsel, telefon mv. Indtil videre er der kun kommet afslag på alle øvrige ansøgninger.  Bodil vil søge §18 midler til andre formål og foreslår at købe en PC og ekstern harddisk kun til foreningens brug, da fx medlemslisten er personfølsomme oplysninger.
 5. Økonomi:
  Foreningen har aktuelt ikke mange betalende medlemmer. Vi skal huske at gemme boner/kvitteringer for alt foreningsrelateret fx mad, brobilletter, kørte km mv
 6. Næste bedstearrangement:
  Forslag om tilbagevendende ERFA møder med spisning for medlemmer. Forslaget tages op igen, når der er enighed om, hvor sådanne ERFA møder skal afholdes osv
 7. Eventuelt:
  Vi skal tjekke op på, hvor foreningens pjece er at finde fx bibliotek, lægehus, kommune mv. Forslag om at promovere vores eksistens ved ”Foreningernes Dag”.

 

Referent Susanne