Vedtægter for landsforeningen: Foreningen af bedsteforældre og andre relationer til anbragte børn

Nærværende reviderede vedtægter blev godkendt ved den ordinære generalforsamling i foreningen den 23. april 2023.

§1: Foreningens navn er Forening for bedsteforældre og andre relationer til anbragte børn. Foreningen er hjemmehørende, hvor formanden bor.

§2: Foreningen har til formål at arbejde for, at bedsteforældre, biologisk familie og andre relationer til anbragte børn i videst muligt omfang får en sikker og fast tilknytning til anbragte børn, og at bedsteforældres, samt biologisk families og andre relationers rettigheder vedrørende anbragte børn overholdes og forbedres. I overensstemmelse hermed har foreningen særligt til formål at varetage medlemmernes interesser ved at:

 1. bistå andre bedsteforældre og andre relationer med støtte, råd og vejledning, og sikre et tæt netværk af bedsteforældre og andre relationer til anbragte børn.
 2. arbejde for, at barnet ikke mister kontakten til sine bedsteforældre og andre relationer, når barnet anbringes.
 3. udbrede oplysning om Forening for bedsteforældre og andre relationer til anbragte børn´s arbejde.
 4. Arbejde for at reducere adoption uden samtykke, og på sigt helt afskaffe adoption uden samtykke.

§3: Foreningen er uafhængig af partipolitik og religion.

§4 (Medlemmerne): Som medlem kan optages alle bedsteforældre og øvrig biologisk familie til nuværende og tidligere anbragte børn. Derudover kan optages andre relationer, som venner, bekendte, advokater og andre fagpersoner som vil arbejde loyalt for foreningens jf. § 2 formål, optages. Medlemmer/bestyrelsesmedlemmer der arbejder frivilligt for foreningen, har ret til at få alle udgifter til kørsel, forplejning og transport betalt

§5 (Kontingent):  Kontingent vedtages på generalforsamlingen. Personlig medlemsskab eller hustandsmedlemsskab dog max. 2 personer.

§6: Udmeldelse af foreningen kan ske med en måneds skriftligt varsel. Et medlem som er i restance med kontingentet, vil blive slettet såfremt, vedkommende efter 1 år ikke har betalt.

§7 (Eksklusion): Et medlem kan ekskluderes af foreningen, når den pågældende efter bestyrelsens skøn i væsentlig grad modarbejder foreningens formål.

§8 (Generalforsamlingen): Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender. Alle vedtagelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§9: Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned, og indvarsles mindst 4 uger forud ved skriftlig tilsigelse, e-­post/e-mail eller meddelelse gennem eventuel medlemsblad. Meddelelsen skal indeholde dagsorden.

§10: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af 2/3 af foreningens medlemmer ved skriftlig begæring til foreningens formand. En sådan generalforsamling kan forlanges afholdt senest 30 dage efter, begæringen er kommet formanden i hænde.

§11: På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

 1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor og eventuel revisor suppleant.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

§12: På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemmeret kan kun udøves personlig eller ved fuldmagt. Hustandsmedlemsskab har 2 stemmer.

§13: Forslag til den ordinære generalforsamling skal være modtaget hos formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Formanden fremsender disse forslag til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§14: Generalforsamlingen optages til referat, der underskrives af referenten og dirigenten, og danner bevis for det på generalforsamlingen passerede.

§15: Foreningens bestyrelse består af mindst 4 medlemmer og en suppleant. 

Genvalg kan finde sted. Medlemmer fra samme husstand kan vælges til bestyrelsen, men således, at højest 2 samboende kan sidde i bestyrelsen samtidig.

§16: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer, der udgør foreningens forretningsudvalg.

§17: Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen.

§18: Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året. Formanden indkalder til disse med 14 dages varsel. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden, eller 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

På bestyrelsesmøderne fører formanden forsæde og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, heriblandt formanden, er til stede. Ved bestyrelsesmøderne skrives referat som foreligger til godkendelse ved næstkommende bestyrelsesmøde.

§19 (Revision): Regnskabsåret er kalenderåret. Til revision af regnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling revisor og en suppleant.

§20: Kassereren forelægger regnskabet på den ordinære generalforsamling.

§21: Revisor har til en hver tid ret til at efterse og gennemgå foreningens regnskaber, bilag og kassebeholdning.

§22 (Vedtægtsændringer):Alle ændringer i vedtægterne skal foretages af generalforsamlingen og alene med tilslutning af 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

§23: Ophævelse af foreningen kan kun foretages af en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og deraf 4/5 stemmer for ophævelsen. Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der afholdes en ny inden en måned, og på denne tages beslutning uden hensyn til fremmødtes antal, dog kræves at 4/5 af de tilstedeværende stemmer for ophævelsen.

§24: Ved ophævelse af foreningen skal foreningens midler tilfalde en almennyttig institution, som støtter truede eller udsatte børn.

§25 (Lokale afdelinger af foreningen): Det skal være muligt at oprette lokale afdelinger af foreningen. Alle medlemmer af en lokal forening skal dog være medlem af hovedforeningen og betale kontingent til denne jf. §5. Lokale afdelinger er forpligtet til at referere til hovedforeningen ved indsendelse af dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøder og arrangementer. Lokale afdelinger kan søge midler til aktiviteter samt få hjælp og støtte i hovedforeningen. Lokale afdelinger af foreningen skal i sit virke arbejde efter hovedforeningens vedtagne normer jf. §§2-7. Lokale afdelinger har mulighed for at oprette egen bestyrelse dog altid med reference til hovedbestyrelsen. Ved opløsning af en lokal afdeling af foreningen tilfalder eventuelle midler hovedforeningen.