Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 5. september 2018

Fraværende: Bodil                                                                                                                 

 1. Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Blev godkendt og underskrevet
 3. Orientering fra formanden: Tove skal til konference hos RIFT 13.9.2018. Tove og Pia vil forsøge at opstarte lokalafdeling på Fyn efter september 2018. Vores privatlivspolitik skal lægges ud på foreningens hjemmeside. Flere advokater har tilbudt at holde oplæg for foreningen.
 4. Evaluering af kaffemøde og temaeftermiddag: Kaffemødet med oplæg fra advokat Thorbjørn Thomsen var en stor succes og pladsen var derfor lidt trang. Temaeftermiddagen med FABU som oplægsholder tiltrak 12 interesserede tilhørere.
 5. Strategi for indeværende år: Næste bestyrelsesmøde 21.11.2018 klokken 18 hos Tove. Generalforsamling 9.3.2019 hos Advodan i Roskilde (Tove sender forespørgsel – hvis ikke det kan lade sig gøre afholdes GF i Frivillig Center Roskilde). Ved arrangement 3.11.2018 i Frivllig Center Vejle (advokat Lars Buurgård Sørensen holder oplæg) skal de fremmødte bestyrelsesmedlemmer mødes ¾ time før for at sætte stole/borde op mv.
 6. Datalovgivningen: Tove og Susanne har i sommers udarbejdet en sådan til foreningen og den er 4.7.2018 mailet ud til den øvrige bestyrelse. Materialet skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 7. Hjemmeside og facebook side: Webmaster skal spørges om muligheden for at undgå ”fake” udfyldelser af foreningens formular. Webside er aktuelt opdateret. Der skal laves et ”skriv” på facebook siden angående hvordan allerede afholdte arrangementer er forløbet. Ved arrangementer skal fremmødte og oplægsholder forespørges om de har indvendinger imod at der tages billeder til senere offentliggørelse fra bagest i lokalet. Når vi administratorer af facebooksiden skriver enten opslag, kommentarer eller beskeder som repræsentanter for Bedsteforeningen, så skal navnet på den pågældende administrator fremgår ex ”- Susanne” eller ”/Tove”. Vi skal huske at udtale os som repræsentanter som Bedsteforeningen (udelade konkret info om fx egen sag) samt at vores svar skal give værdi for modtageren.
 8. Økonomi: Opdateret kontoudtog fremlagt og godkendt. Kontant donation modtaget ifm temaeftermiddag. Der overføres 300 kroner til lokalafdelingen i Aarhus til dækning af lokaleleje
 9. Søgning af fondsmidler: Foreningen har fået NemId til søgning af fondsmidler. Der er aktuelt ikke behov for søgning af fondsmidler til specifikke konkrete formål. Fondsmidler skal (endnu) ikke være og søges til ansættelse af eksternt personale mv. For at holde alle orienteret skal de enkelte ansøgninger om fondsmidler mailes til resten af bestyrelsen inden ansøgningen afsendes endeligt. Foreningen skal udarbejde en forretningsorden (hvem har ansvar for hvad)   (næstkommende bestyrelsemøde?)  
 10. Revidering af vores pjece: Tjekke status.
 11. Eventuelt: Formanden undersøger ved passende lejligheder og i den nærmeste fremtid muligheder for potentielle kommende oplægsholdere.

Referent Susanne