Referat af bestyrelsesmøde i Bedsteforeningen 6. februar 2019

Fraværende: Bodil

1. Godkendelse af dagsorden: blev godkendt

2. Godkendelse af referat: blev godkendt

3. Nyt fra formanden: 

  1. forslag om Skype ”transmittering” med fraværende medlemmer i forbindelse med afholdelse af generalforsamling 9.3.2019

4. Vedtægtsændring udarbejdes: 

   1. Ændringsforslag indsættes som §25 i stedet for §7a.

   2. Passus om lokal kontingent fjernes

5. Generalforsamling:   

  1. Formanden spørger suppleanten om frekvens for valg til bestyrelsen

  2. Formanden udsender invitationer til generalforsamling samt forslag til vedtægtsændring rettidigt

 3. Bestyrelsen mødes ½ time før dvs klokken 12.30 d. 9.3.2019

 4. Tove bager boller + køber pålæg og Bente bager en kage

 5. TT sørger for lokale og kaffe/te/service 

 6. Kasserer medbringer opdateret medlemsliste samt sedler til afstemning

6. Evaluering af temadag 19.1.2019: Advokaten gjorde det rigtig godt. Der var stor spørgelyst

7. Forslag til kommende arrangementer: Ingen pt

8. Hjemmeside og facebookside:

  1. Opslag om kommende generalforsamling.   

  2. Opdateres med ny bestyrelse efter generalforsamling

9. ØK:   

 1 Årets kontobevægelser. 

 2. Opdateret medlemsliste

 3. Foreningens nulpunktsomsætning   

 4. Søge donation 10.000 kroner fra SEAS-NVE – frist senest 10.3.2019 – øremærkes til opstart af lokalforeninger på Sydsjælland og Lolland-Falster

10. Eventuelt: 

   1. Ved opstart af lokalforeninger skal der være én fast kontaktperson. 

   2. Kasserer forestår køb af ekstern harddisk

Næste møde aftales lige efter generalforsamling

Referent /Susanne