Roskilde 4 september 2019


    Bestyrelsesmøde i bedsteforeningen 3 september 2019

    Tilstede   Bente, Irene, Berit og Tove
    Fraværende Hanne

   Dagsorden
   1 Godkendelse af dagsorden
   2 Godkendelse af referat
   3 Nyt fra formanden
   4 Gensidig orientering
   5 Planlægning
   6 Økonomi
   7 Evt.

    Velkomst ved Tove

    1 Dagsorden godkendt
    2 Referat  ikke læst

    3 Nyt fra  formanden
       Susanne Riis er trådt ud af bestyrelsen, men fortsætter som kasserer
       Dorthe Jensen er trådt ud af bestyrelsen
       Velkommen til suppleanterne    
        
       Jeg orienterer lidt om foreningen


       Vi vil gerne starte flere lokalafdelinger op. 
        Vi har en lokalforening i  Århus
         Vi har til nu prøvet uden held at starte en forening på FYN Prøver igen
        Lolland Falster er et meget udsat område, som har brug for støtte.
        Slagelse og Nordsjælland er også i forslag

Der har været afholdt et politikermøde om tvangsfjernelser i Århus. Jeg tager tager kontakt til Camilla Fabricius.

Irene vil gerne være medadministrator på vores facebookside

Vores hjemmeside skal opdateres med nye bestyrelsesmedlemmes billeder og     mailadresser. Foruden nye tiltag

4 Gensidig orientering

  Da vi er en ny bestyrelse fortæller vi lidt om vores egen situation

5 Planlægning

   Invitere Web master Eddy med til næste bestyrelsesmøde.
   Det foreslås er der er 2 webmastere.

   Vi vil afholde et cafe- samtale møde på frivilligcentret i Roskilde 9 november 2019 fra kl. 13-16. Vi inviterer Dorthe fra Slagelse til at fortælle om forældrepartiet.

   Irene vil lave et nyhedsbrev til facebooksiden.

   Kontakte socialrådgiverforeningen med henblik på en oplægsholder til senere ( evt. en nyuddannet )

Berit vil se på vores muligheder for at søge fonde. Hvor har vi tidligere søgt?

Vi skal senere se vores persondataordning igennem.

Udsende reminder til kontigent betaling sidst på året

 Projekt .revidering af folder 2020

 Planlægge generalforsamling 2020

6 Økonomi er ok

7 Evt. Er taget undervejs

Næste bestyrelsesmøde er 23 oktober kl. 18 hos Tove. Vi skiftes til forplejningen
Bente tager med til dette møde.

Tak for et godt og konstruktivt møde.

Med bedsteforældrehilsen Tove